Image

โครงการประชุมเสวนา
เรื่อง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางแก้ไขปัญหา”
07 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.30 น.

Image

แพทย์ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับ CME 4 credits โปรดใส่เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เลข ว.)

จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าฟังในห้องประชุม จำนวน 200 ท่าน
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว จำนวน 171 ท่าน

 

 


สถานที่จัดการประชุม

ณ ห้องประชุมนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
7 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.30 น.